Fundació Huguet

PRESENTACIÓ

Presentació

 

Al seu testament (fet a Castelló el 5 de gener de 1959, deu mesos, doncs, abans de morir, l’11 de novembre d’aquell mateix any), el patrici castellonenc Gaetà Huguet Segarra hi expressava la decisió de crear una Fundació que garantira el foment dels valors del valencianisme als quals havia dedicat la seua vida.

 

D’alguna manera, la projectada FUNDACIÓ HUGUET comptava amb el precedent de la decisió testamentària (1918) del pare de crear una fundació de caràcter beneficoassistencial (la Fundació Gaetà Huguet Breva), una entitat, al capdavall, de condició més aviat vàcua, que no es constituí fins al 1947 ni assolí mai una incidència social considerable.


El 3 de gener de 1962 (al cap de dos anys ben complerts de la mort d’Huguet Segarra) es constituïa a Castelló de la Plana la FUNDACIÓ HUGUET, regida per un patronat a la base del qual hi havia els dotze membres escollits pel fundador.


D’ençà del 1968 atorga els premis "Valencià de l'any", uns guardons que reconeixen el nivell d’excel·lència amb què s’han lliurat a la promoció dels valors culturals del país personalitats del món literari i humanístic, així com d'altres àmbits: l'economia, l'esport, l'art, etc.

 

Constitució de la Fundació


La constitució pública del patronat va tenir lloc l'any 1963. Tanmateix, la publicació del Decret 2.930/1972, de 21 de juliol, que establia una nova normativa per a les Fundacions culturals privades, va portar a la redacció d'un Reglament mitjançant escriptura pública, atorgada a Castelló de la Plana amb data de 24 de novembre de 1974. Aquesta nova FUNDACIÓ HUGUET va estar classificada de promoció per Ordre de 10 de març de 1976 del Ministeri d'Educació i Ciència, i figura inscrita amb el número 18 al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.


Finalment, la publicació de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'incentius fiscals a la participació privada en activitats d'interés general, i de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, han portat a la redacció d'uns estatuts nous, que van ser aprovats a la sessió ordinària del
patronat del dia 21 de juliol de 2001.

 

Finalitat i actuació


D'acord amb els seus estatuts, la FUNDACIO HUGUET té per objectiu protegir l'ideal valencianista, en el seu aspecte cultural, científic, literari i artístic; en aquest objectiu ocuparà un lloc preeminent l'ensenyament tècnic de la llengua i la literatura del país, la poesia, el teatre, la música i l'excursionisme. Correspon al Patronat de la Fundació determinar la manera d'acomplir aquestes finalitats. Les prestacions de la Fundació s'atorgaran de forma no lucrativa.


El desenvolupament de l'objecte de la Fundació s'efectuarà mitjançant les formes d'actuació següents: patrocini de cursos de llengua, orals i per correspondència, ajuda a l'edició de llibres i fulls escrits en valencià, i subvenció d'activitats de teatre, música, excursionisme i les altres manifestacions de l'art i la cultura valencianes.


La Fundació atorgarà amb criteris d'imparcialitat, objectivitat i no discriminació els seus beneficis a les persones o entitats que, reunint les condicions expressades anteriorment, el Patronat considere que són legítimes creditores de les seues prestacions, segons les bases, normes o regles que té establides a tal efecte.

 

Casa de la Cultura - C\Enmig, 128 - 2n pis - 12001-Castelló de la Plana | Telčfon: 964 23 75 18 | fundaciohuguet@gmail.com | www.fundaciohuguet.com